Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej . Odcinek drogi przez miejscowość Emilianów, gmina Złoczew”.

OGŁOSZENIE o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej . Odcinek drogi przez miejscowość Emilianów, gmina Złoczew”. Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy Pzp, informuję o zmianie treści SIWZ do przetargu znak: Zp.271.10.2012, dotycząceg ...

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 24 lipca 2012 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej . Odcinek drogi przez miejscowość Emilianów, gmina Złoczew”.

Złoczew, dnia 08.08.2012 Znak: Zp.271.10.2012 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 24 lipca 2012 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej . Odcine

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Emilianów Etap I

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złoczew , ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, tel. 0-43 8202270, faks 0-43 8202592. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zloczew.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Potok, Gmina Złoczew

Złoczew: Przebudowa drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Potok, Gmina Złoczew Numer ogłoszenia: 161065 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie o zamówieniu: "Kredyt długoterminowy dla Gminy Złoczew w kwocie 3 885 396,00 PLN."

DSekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Złoczewul. Szeroka 17Osoba do kontaktów: Danuta Pilarska98-270 ZłoczewPOLSKATel.: +48 438202270E-mail: gmina@zloczew.plFaks: +48 438202592

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Złoczew: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Złoczew: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie...