Stanowiska

Burmistrz

Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa

Sekretarz

Skarbnik Miasta

Radca Prawny

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Informacje

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Patryk Perdek
Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Opłata
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:
Wniosek, dowód osobisty
W dniu wpływu wniosku:
17zł
Wymeldowanie z pobytu czasowego:
Wniosek, dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie
Wydanie pierwszego dowodu osobistego:
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),
3. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, ważny polski paszport – w celu potwierdzenia tożsamości w przypadku wyrabiania pierwszego dowodu osobistego,
4. w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
5. na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
6. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
o osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
o osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
o osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
o osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
7. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz ubezwłasnowolnionej częściowo.
Do 30 dni od złożenia wniosku
nie podlega opłacie
Wymiana dowodu osobistego
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),
3. Dowód osobisty.
Do 30 dni od złożenia niosku
nie podlega opłacie
Zameldowanie na pobyt stały
Wniosek, umowa najmu lub dokument stwierdzający tytuł własności lokalu, dowód osobisty osoby meldującej się, odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku zameldowania osoby niepełnoletniej)
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy
Wniosek, umowa najmu lub dokument stwierdzający tytuł własności lokalu, dowód osobisty osoby meldującej się, odpis skrócony aktu urodzenia (dzieci)
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wniosek, dowód osobisty
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie
Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
Wniosek, do wglądu potrzebny jest dokument ze zdjęciem
W dniu wpływu wniosku:
nie podlega opłacie

Inspektor ds. obsługi sekreteriatu

Inspektor ds. kadrowych, kultury, zdrowia i archiwum zakładowe

Informacje

Inspektor ds. kadrowych, kultury, zdrowia i archiwum zakładowe - Anna Bogdańska

- kadry
- archiwum zakładowe
- Gminna Ewidencja Zabytków
- zdrowie

Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

Inspektor ds. Obsługi Kasowej

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Inspektor ds obsługi Rady Miejskiej i spraw obywatelskich.

Informacje

Inspektor ds obsługi Rady Miejskiej i spraw obywatelskich. - Elżbieta Cała

- obsługa Rady Miejskiej,
- sprawy obywatelskie,w tym: sprawy obronne i ochrony przeciwpożarowej
- zarządzanie kryzysowe

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Informacje

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej - Honorata Kupis

Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Opłata
zaświadczenia o zaległościach podatkowych
---
7dni
21zł

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Informacje

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej - Dorota Kupis

Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbednej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości nieruchomości
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbednej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
STAWKI OPŁATY SKARBOWEJ OD WYDAWANYCH ZAŚWIADCZEŃ
<
Przedmiot opłaty skarbowej
Stawka
Zwolnienia
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - od każdego egzemplarza
21 zł
---
Pozostałe zaświadczenia:
- o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego;
- o posiadaniu i wielkości nieruchomości;
- o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości;
17 zł
zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego


Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi zaświadczenia w sprawach:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

  2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  4. powszechnego obowiązku obrony,
  5. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.
jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Informacje

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej - Ewa Woźniakowska

Sprawa:
Niezbędne dokumenty:
Czas realizacji:
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbednej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i wielkości nieruchomości
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbednej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
Wydanie zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników
wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty
bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7dni
STAWKI OPŁATY SKARBOWEJ OD WYDAWANYCH ZAŚWIADCZEŃ
<
Przedmiot opłaty skarbowej
Stawka
Zwolnienia
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - od każdego egzemplarza
21 zł
---
Pozostałe zaświadczenia:
- o posiadaniu i wielkości gospodarstwa rolnego;
- o posiadaniu i wielkości nieruchomości;
- o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości;
17 zł
zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego


Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi zaświadczenia w sprawach:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

  2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  4. powszechnego obowiązku obrony,
  5. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.
jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Inspektor ds. obsługi informatycznej

Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

Informacje

Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami - Aldona Wasińska

- zgłoszenia wycinki drzew,
- nadanie numeracji porządkowej nieruchomości,
- łowiectwo
- niekorzystne zjawiska atmosferyczne w rolnictwie (szacowanie szkód)

Inspektor ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego

Informacje

Inspektor ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego - Marcin Machała

- zagospodarowanie przestrzenne: w tym decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy
- zamówienia publiczne

Inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami

Podinspektor ds. ochrony środowiska, zieleni i rozwoju lokalnego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2008 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 38194
11 maja 2020 15:17 (Radosław Radwański) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego.
11 maja 2020 15:17 (Radosław Radwański) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami .
11 maja 2020 15:16 (Radosław Radwański) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds obsługi Rady Miejskiej i spraw obywatelskich..