Rada 2006-2010 Kadencja 2006 - 2010

Wybierz kadencję

Kompetencje i zadania Przewodniczącego Rady

Zadaniem przewodniczącego, w myśl art. 19 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
- zwoływanie pierwszej sesji rady nowej kadencji na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli przewodniczący rady z jakichkolwiek powodów nie dokonał zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w wyznaczonym terminie, kompetencja ta przechodzi na komisarza wyborczego.
- organizacja prac rady w myśl § 12 Statutu Gminy Złoczew ( uchwała Rady Miejskiej w Złoczewie nr VII/52/02 z dn. 29 kwietnia 2003 r.) czyli: zwołuje sesje i prowadzi obrady, kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, prowadzi głosowania nad projektami uchwał, podpisuje uchwały, prowadzi nadzór nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. W razie nieobecności przewodniczącego Rady wymienione czynności wykonuje wiceprzewodniczący Rady.
- zwoływanie sesji (nie rzadziej niż raz na kwartał na podstawie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, § 25 pkt 3 Statutu Gminy Złoczew)
- przygotowuje sesje (§ 25 ust 1i 2 Statutu Gminy Złoczew)
- ustalanie porządku obrad. Z art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminy wynika obowiązek załączenia do zawiadomienia o zwołaniu sesji porządku obrad wraz z projektami uchwał.
- prowadzenie sesji rady wynikające z art. 19 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przewodniczący, wybierany najczęściej w ramach kontraktu politycznego, odpowiada za obiektywne, zgodne z prawem prowadzenie sesji, chroniąc w sposób szczególny interesy mniejszości (opozycji). Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez niego uprzywilejowanej pozycji na rzecz określonego ugrupowania politycznego. Procedura prowadzenia sesji jest zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym uregulowana w Statucie Gminy Złoczew dziale 4.
- ustala listę osób zaproszonych na sesję po zasięgnięciu opinii burmistrza (§ 26 ust 1 Statutu Gminy Złoczew)
- przyjmowanie i analiza składanych przez radnych oświadczeń majątkowych w sposób szczegółowo określony w ustawie o samorządzie gminnym (art. 24h)
- deleguje radnych w podróż służbową. Z kolei czynności tych wobec przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.
- wyznaczanie wiceprzewodniczącego rady do wykonywania zadań przewodniczącego oraz do zastępowania go podczas nieobecności (art. 19 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym).
- podpisuje protokół z posiedzenia rady. Uprawnienie to wynika ze Statutu Gminy Złoczew (§ 49 ust 2 pkt. 9)
-na podstawie domniemania kompetencji zwołuje pierwsze posiedzenie komisji i prowadzi jej obrady, lub zleca to wyznaczonemu przez siebie wiceprzewodniczącemu, zwołuje posiedzenia komisji rady na podstawie upoważnienia rady i może nakazać radzie złożenia sprawozdania z posiedzenia (§ 70 pkt. 3 Statutu), a na pisemny wniosek zwołuje posiedzenia komisji rewizyjnej, które nie są objęte planem pracy (§ 24 pkt 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złoczewie)
- w oparciu o art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, może zostać upoważniony przez radę do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza. Przewodniczący jest upoważniony jedynie do stwierdzenia określonych czynności z zakresu prawa pracy ale nie ma w tym zakresie uprawnień decyzyjnych. Nie ma prawa do ustalania wysokości wynagrodzenia burmistrza. Nie pełni roli zwierzchnika służbowego nad burmistrzem.


Na podstawie: Poradnik radnego gminy i powiatu. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Municypium SA.

Skład

Przewodniczący Rady

Informacje

Przewodniczący Rady - Jerzy Wieczorek

Kompetencje i zadania Przewodniczącego Rady:

Zadaniem przewodniczącego, w myśl art. 19 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
- zwoływanie pierwszej sesji rady nowej kadencji na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli przewodniczący rady z jakichkolwiek powodów nie dokonał zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w wyznaczonym terminie, kompetencja ta przechodzi na komisarza wyborczego.
- organizacja prac rady w myśl § 12 Statutu Gminy Złoczew ( uchwała Rady Miejskiej w Złoczewie nr VII/52/02 z dn. 29 kwietnia 2003 r.) czyli: zwołuje sesje i prowadzi obrady, kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, prowadzi głosowania nad projektami uchwał, podpisuje uchwały, prowadzi nadzór nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. W razie nieobecności przewodniczącego Rady wymienione czynności wykonuje wiceprzewodniczący Rady.
- zwoływanie sesji (nie rzadziej niż raz na kwartał na podstawie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, § 25 pkt 3 Statutu Gminy Złoczew)
- przygotowuje sesje (§ 25 ust 1i 2 Statutu Gminy Złoczew)
- ustalanie porządku obrad. Z art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminy wynika obowiązek załączenia do zawiadomienia o zwołaniu sesji porządku obrad wraz z projektami uchwał.
- prowadzenie sesji rady wynikające z art. 19 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przewodniczący, wybierany najczęściej w ramach kontraktu politycznego, odpowiada za obiektywne, zgodne z prawem prowadzenie sesji, chroniąc w sposób szczególny interesy mniejszości (opozycji). Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez niego uprzywilejowanej pozycji na rzecz określonego ugrupowania politycznego. Procedura prowadzenia sesji jest zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym uregulowana w Statucie Gminy Złoczew dziale 4.
- ustala listę osób zaproszonych na sesję po zasięgnięciu opinii burmistrza (§ 26 ust 1 Statutu Gminy Złoczew)
- przyjmowanie i analiza składanych przez radnych oświadczeń majątkowych w sposób szczegółowo określony w ustawie o samorządzie gminnym (art. 24h)
- deleguje radnych w podróż służbową. Z kolei czynności tych wobec przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.
- wyznaczanie wiceprzewodniczącego rady do wykonywania zadań przewodniczącego oraz do zastępowania go podczas nieobecności (art. 19 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym).
- podpisuje protokół z posiedzenia rady. Uprawnienie to wynika ze Statutu Gminy Złoczew (§ 49 ust 2 pkt. 9)
-na podstawie domniemania kompetencji zwołuje pierwsze posiedzenie komisji i prowadzi jej obrady, lub zleca to wyznaczonemu przez siebie wiceprzewodniczącemu, zwołuje posiedzenia komisji rady na podstawie upoważnienia rady i może nakazać radzie złożenia sprawozdania z posiedzenia (§ 70 pkt. 3 Statutu), a na pisemny wniosek zwołuje posiedzenia komisji rewizyjnej, które nie są objęte planem pracy (§ 24 pkt 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złoczewie)
- w oparciu o art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, może zostać upoważniony przez radę do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza. Przewodniczący jest upoważniony jedynie do stwierdzenia określonych czynności z zakresu prawa pracy ale nie ma w tym zakresie uprawnień decyzyjnych. Nie ma prawa do ustalania wysokości wynagrodzenia burmistrza. Nie pełni roli zwierzchnika służbowego nad burmistrzem.


Na podstawie: Poradnik radnego gminy i powiatu. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Municypium SA.

Wiceprzewodniczący Rady

Wiceprzewodniczący Rady

Radny

Komisje

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
09 lutego 2012 10:00 (Radosław Radwański) - Zmiana nazwy organu: Rada 2006-2010.
02 grudnia 2010 09:44 (Radosław Radwański) - Usunięcie stanowiska.
02 grudnia 2010 09:42 (Radosław Radwański) - Dodanie stanowiska: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie.