Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

Złoczew: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Roboty dodatkowe na stacji uzdatniania wody w Złoczewie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 17. 08. 2012 r. pod. Nr 178463 - 2012 Og

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu Cyfrowa Szkoła.

Złoczew: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu Cyfrowa Szkoła Numer ogłoszenia: 304034 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY trybie przetargu nieograniczonego na zamówienia pn.: „Dostawa wyprawek dla dzieci w projekcie POKL SZANSA NA LEPSZY START” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Złoczew, dnia 17.08.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Znak sprawy: ZP. 8.341.POKL.2012. I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: "Kredyt długoterminowy dla Gminy Złoczew w kwocie 3 885 396,00 PLN."

Znak sprawy Zp.271.7.2012 Złoczew, dnia 16 sierpnia 2012 r. Odpowiedź na zapytania banku Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartości zam&oac

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Złoczew: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Złoczewie, do Szkoły Podstawowej w Stolcu, do Szkoły Podstawowej w Broszkach oraz do Szkoły Podstawowej w Unikowie w ramach realizacji projektu systemowego Nasze lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:Dostawa wyprawek dla dzieci w ramach projektu POKL.09.01.01-10-097/10-00 Szansa na lepszy start z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Złoczew: Dostawa wyprawek dla dzieci w ramach projektu POKL.09.01.01-10-097/10-00 Szansa na lepszy start z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 296484 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 24 lipca 2012 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Potok, gmina Złoczew”.

Złoczew, dnia 09.08.2012 Znak: Zp.271.9.2012 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 24 lipca 2012 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Potok, gmina Złoczew”. W ogłoszeniu w punkcie II.1.3 j