Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Złoczew , dnia 08 marca 2011 r. Załącznik nr.1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczewa nr. 30 z dnia 16.02.2011 r. Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na terenie gminy i miasta Złoczew w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

OGŁOSZENIE Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536) Burmistrz Miasta Złoczewa

Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na V sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 25 lutego (piątek) 2011 r. o godz.1200 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad V sesji i protokołu z IV...

Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na IV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia (czwartek) 2010 r. o godz.1300 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - zyjęcie porządku obrad IV sesji i protokołu...

Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na II sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 14 grudnia (wtorek) 2010 r. o godz.1100 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Burmistrz Miasta Złoczewa - GMINNY KOMISARZ SPISOWY na podstawie art. 18 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 47, poz. 277) ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Złoczew. Rachmistrzem...

Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie kadencji 2006-2010 zwołuje I sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 01 grudnia (środa) 2010 r. o godz.1200 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3....

Informacja Burmistrza

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1547) w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,...

HERB GMINY ZŁOCZEW

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie Nr XXXVII/240/09 z dnia 30 września 2009 r. herb Gminy Złoczew jest własnością Gminy i podlega ochronie prawnej. Herbu mogą używać organy i jednostki organizacyjne Gminy Złoczew, natomiast wykorzystywanie herbu przez inne osoby i jednostki organizacyjne wymaga uzyskania zgody...

3. Zaproszenie na LI Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie z a p r a s z a na LI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 09 listopada (wtorek) 2010 r. o godz.1000 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad LI sesj ...