Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa.

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – dotychczasowa siedziba -Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie ul. Szeroka 17- obejmująca swym zasięgiem ulice: Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, J

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Na podstawie art. 101 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 8 września 2011 r., postanowieniem Wojewody Łódzkiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 września (wtorek) 2011 r. o godz.1230

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 września (wtorek) 2011 r. o godz.1230 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XII ses

Konsultacje Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi.

Szanowni Państwo! Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. W załącznikach...

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Złoczew

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych...

Konkurs ofert na adaptację budynku po Szkole Podstawowej w Grójcu Wielkim,utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy...

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza otwarty konkurs ofert na adaptację budynku po Szkole Podstawowej w Grójcu Wielkim, utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

OBWIESZCZENIA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Złoczew, dnia 14. 07. 2011 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30.06. 2011

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca (czwartek) 2011 r. o godz.1000 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad X sesji i protokołu z...