Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 12 czerwca (wtorek) 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 12 czerwca (wtorek)  2018 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XLV sesji,

- przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2017 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za 2017 rok.

7. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie za rok 2017.

8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.

9. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin za 2017 rok.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Złoczew.

11. Informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

12. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

-wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew (działka nr 11/7)

-wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew (działka nr 11/16)

-zmian w budżecie Gminy Złoczew na rok 2018

-rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złoczewie

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            w Złoczewie

                                                                                /-/ Andrzej Konieczny      

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2018 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 563
12 czerwca 2018 16:06 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana kolejności zdjęć. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 16:06 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [picsart_0612033657.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 15:49 (Katarzyna Marta Sufleta) - Usunięcie zdjęcia [zloczew3.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)