Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYKAZ NR 6/2020 NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczewa nr 98/2020 z dnia 16.11.2020r. WYKAZ NR 6/2020 NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Lp.

Strategii Rozwoju Elektromobilności.

Przedstawiamy Państwu projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności dla naszej gminy. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim oraz wprowadzenie ewentualnych uwag, pomysłów. Państwa zaangażowanie jest dla nas bardzo ważne. Pamiętajmy, że to nasza wspólna Strategia a więc zaangażowanie wszystkich Państwa jest dla nas niezwykle ważne. Ewentualne...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 12 listopada 2020r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie. 2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej...

Zaproszenie do konsultacji dot.: programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zaproszenie do konsultacji Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Konsultacje projektu programu będą...

Deratyzacja na terenie Miasta i Gminy Złoczew

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Złoczew Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa dot.: planu polowań.

Złoczew, dnia 27.10.2020 r. OG.6150.1.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złoczewa nr 84/2020 z dnia 23.10.2020 r. WYKAZ 4/2020 NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

Informacja Burmistrza Miasta Złoczewa dot. udzielenia dotacji .

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że dnia 9 października 2020 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XXI/170/20 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2020...