Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2019r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Mi

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sieradzu i Sądzie Okręgowym w Sieradzu Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu zwrócił się do Rady Miejskiej w Złoczewie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: ...

MINISTER ENERGII zawiadamia że wydał postanowienie pozytywnie uzgadniające, przekazany przez Ministra Środowiska projekt koncesji dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew”

MINISTER ENERGII zawiadamia, że w dniu 14 maja 2019 r. wydał postanowienie (znak: DGA.I.425.7.2019, IK: 354434) pozytywnie uzgadniające, przekazany przez Ministra Środowiska projekt koncesji dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie na

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWAN w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nie

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późń. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z tych zmian jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. ...

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA dot. udzielenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew"

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm., dalej jako: P.g.g), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 ze zm., dalej jako: K.p.a.), zawiadamiam, że na wniosek PGE Górnictwo...

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZŁOCZEWIE

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZŁOCZEWIE URZĄD MIEJSKI w ZŁOCZEWIE &nbs

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Dot.: nazwa zadania: „Koszenie terenów zielonych (parki, skwery oraz nieruchomości komunalne) na terenie Miasta Złoczew (4 ha) wraz z wywozem biomasy na miejsce składowania”.

Złoczew, dnia 08 kwietnia 2019 r. INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Dot.: nazwa zadania: „Koszenie terenów zielonych (parki, skwery oraz nieruchomości komunaln

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na wspólne posiedzenie komisji oraz VI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.