Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE dot.: Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2020 – 2023

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 ma

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się dnia 14 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Konsultacje projektu programu: Współpraca Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zaproszenie do konsultacji Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Konsultacje projektu program

Otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Ogłoszenia o naborze dla partnera Gmina Złoczew, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności...

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 4 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr W/7/2019 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 4 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejsk

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 08 PAŹDZIERNIK - 16 PAŹDZIERNIK 2019 R.

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 08 PAŹDZIERNIK - 16 PAŹDZIERNIK 2019 R. Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie oraz wspólne posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 września 2019r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.