Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej .

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Złoczewa zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Złoczew. Program działania powiązany jest z dofinansowa

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego ograniczeniami w przyjmowaniu interesantów w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, przy występującej jednocześnie konieczności przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji...

Praca w Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. na terenie Gminy Złoczew.

Ogłoszenie w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. na terenie Gminy...

Konsultacje społeczne dot. przebudowy drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejskiej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejskiej, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Złoczew. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom...

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E dot.: Koszeniu terenów zielonych (parki, skwery oraz nieruchomości komunalne) na terenie Miasta Złoczew (4ha) wraz z wywozem biomasy na miejsce składowania.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie pn. „Koszeniu terenów zielonych (parki, skwery oraz nieruchomości komunalne) na terenie Miasta Złoczew (4ha) wraz z wywozem biomasy na miejsce składowania”

Apel Burmistrza Złoczewa

Apel Burmistrza Złoczewa z dn. 13 marca 2020r. Szanowni Państwo w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, apeluję by od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania, maks

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

OGŁOSZENIE Na podstawie art.11 ust.2 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2019r. poz.668 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi...

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 10 marca 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 10 marca 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstaw