Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, położonej w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej,

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy, położonej w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej, Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha cena wywoławcza – 42 902,- zł wadium – 4 300,- zł min. postęp w przetargu – 500,- zł Oznaczenie księgi...

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew

Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 07.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie...

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

ZAWIADOMIENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew. W pełnej wysokości będą...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 12 czerwca (wtorek) 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 12 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. 1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XLV sesji, - przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. 2....

O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej. 1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu –...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „Budowę oświetlenia drogowego w Złoczewie, ul. Łąkowa”

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „Budowę oświetlenia drogowego w Złoczewie, ul. Łąkowa” Urząd Miejski w Złoczewie informuje, o zamiarze budowy linii napowietrznego oświetlenia drogowego w miejscowości Złoczew, ulica Łąkowa wzdłuż drogi nr geod....

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa zadania Przyznana dotacja na 2018 r. w zł. 1. K.S....

Ogłoszenie o sprzedaży działki przy ulicy Akacjowej w Złoczewie.

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. 1)Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha,obr.7/ul.Akacjowa/ cena wywoławcza 42 902,- zł - tytuł własności- decyzja komunalizacyjna Wojewody Sieradzkiego Nr G.VII. 7242/42-11/91 z dn. 30 września...

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, który został ogłoszony w 07.03.2017 roku w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, który został ogłoszony w 07.03.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego...

WNIOSKI O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w dniach 9, 16 i 23 kwietnia 2018 r. w sali sesyjnej urzędu, można będzie uzyskać pomoc techniczną przy wypełnianiu eWniosków. W godzinach od 8 do 16 pracownicy biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą nadzorować wypełnianie przez rolników wniosków...