Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Złoczew, dnia 14. 07. 2011 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30.06. 2011

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca (czwartek) 2011 r. o godz.1000 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad X sesji i protokołu z...

Informacja Ministerstwia Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W załączniku przekazujemy do Państwa wiadomości pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Tadeusza Nalewajka, w sprawie zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących refundowania pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego...

ZAPROSZENIE NA VIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia (piątek) 2011 r. o godz.1130 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad VIII s ...

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku na terenie Gminy Złoczew

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku na terenie Gminy Złoczew ...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na terenie gminy i miasta Złoczew

OGŁOSZENIE Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536)

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 29 marca (wtorek) 2011 r. o godz.1130 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad VI sesji i protokołu...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU Burmistrz Miasta Złoczewa zawiadamia, iż na podstawie art. 18a ust 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z