Komunikaty

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew

 

Zarządzenie nr 29/2018

Burmistrza Miasta Złoczewa

z dnia 07.06.2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew

 

            Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Złoczew zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Złoczew
w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar gminy Złoczew.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Złoczew.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

a)     zebrań z mieszkańcami, w tym w formie protokołowanych bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag,

b)     przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 5. Projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Złoczew, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 czerwca do 21 czerwca
2018 roku.

§ 7. Uwagi do projektu można składać w pokoju nr 108 w Urzędzie Miejskim
w Złoczewie, ul. Szkolna 16, w godz. 8-16, poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@zloczew.pl, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złoczewie, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i rozplakatowanie na obszarze, którego konsultacje dotyczą.

§ 9. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów gminy, jednak powinny być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji.

§ 10. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta Złoczewa.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2018 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 390
26 czerwca 2018 09:43 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [protokol_z_konsultacji_alkohol.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 15:47 (Katarzyna Marta Sufleta) - Usunięcie zdjęcia [herb_nowy.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 15:47 (Katarzyna Marta Sufleta) - Usunięcie zdjęcia [zloczew_gmina.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)