Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU NA: "świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania"

Złoczew, dnia 19.03.2012r. CENOWE ROZEZNANIE RYNKU Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

Informacja Burmistrza

Informacja Burmistrza Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Obr. 1 m.Złoczew, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie Gminy Złoczew

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert re

Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 90-051 Łódź ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami) Zarząd Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 90-051 Łódź ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdr

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE "Kierownik Referatu Rozwoju, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska"

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ……Kierownik Referatu Rozwoju, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska…. (nazwa stanowiska pracy)

I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Złoczewa w sprawie, możliwości udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej...

Segregacjia tzw. surowców suchych.

Szanowny Kliencie! EKO – REGION spółka z o.o., wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Klientów przy jednoczesnej trosce o środowisko, rozszerza swoją ofertę o możliwość segregacji tzw. surowców suchych. Pod pojęciem „surowce suche” rozumie się mieszaninę suchych i niezabrudzonych odpad&oac...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.

OGŁOSZENIE na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536)