Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.11 ust.2 i 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2018r. poz.450 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

 Burmistrz Miasta Złoczewa

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

 

 Zadanie  I. – Zadanie obejmuje popularyzację, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej i piłki koszykowej wśród mieszkańców Złoczewa szczególnie poprzez:

1)      organizację zajęć i szkoleń sportowych związanych z piłką nożną i piłką koszykową dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2)      udział w zawodach  współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,

3)      kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną,

      3)  promocję zdrowego stylu życia.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy

  Złoczew na 2019r.  –  29.000 zł

 Termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Zadanie II. – Zadanie obejmuje popularyzację, współzawodnictwo sportowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłki nożnej wśród mieszkańców okręgu Stolec, szczególnie poprzez:

1)      organizację zajęć i szkoleń sportowych związanych z piłką nożną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

2)      udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,

3)      kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną,

4)      promocję zdrowego stylu życia.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy

Złoczew na 2019r. – 23.000 zł

Termin realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)       zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Złoczew,

2)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej zakresem konkursu,

3)      przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w oświadczeniach, o których mowa w złożonej ofercie Burmistrz Miasta Złoczew ma prawo odmówić wypłaty dotacji – w takiej sytuacji kwota cofniętej dotacji będzie mogła być przeznaczona na realizację kolejnego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości i zakresu dotacji w stosunku do złożonej oferty, w przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji dopuszcza się możliwość dostosowania kosztorysu do wysokości przyznanej dotacji przy zachowaniu właściwych proporcji dofinansowania.

Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz.

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach, które zostaną określone w umowie,  sporządzonej  wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2018r., poz.2057).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2018r., poz.2057).

      Do oferty należy dołączyć:

1)      kopię statutu podmiotu,

2)      aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).

Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnione.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złoczewie lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w terminie do dnia 27 marca 2019 r. do godz.16.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Napis na kopertach powinien brzmieć: „Konkurs na realizację zadania publicznego, zadanie Nr ……… w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złoczewie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.zloczew.pl, w zakładce Komunikaty.

 

Oferty będą analizowane i oceniane w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu na ich składanie przez Komisję Konkursową   w oparciu o następujące kryteria:,

1)      ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,

2)      ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne,

4)      ocenę wkładu rzeczowego, osobowego, w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków,

5)      analizę rzetelności i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania).

 

W roku 2018 realizowano 2 zadania publiczne tego samego rodzaju, na które przeznaczono łącznie  52.000 zł.

W roku 2019 w Gminie Złoczew nie realizowano zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16, pok.nr 109 lub pod nr tel. (43)8202462 i (43)8202460.

  

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

 

                                                                                                            /-/ Dominik Drzazga

 

 

Złoczew, dnia 05.03.2019r.  

   

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH -DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

 

Administrator danych osobowych.                                                                                                                                                    

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta  Złoczewa.

 

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 

a)  listownie: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew,

 

b)  przez adres e-mail: rodo@zloczew.pl

 

c)   telefonicznie: (43) 820 22 70.

 

Inspektor ochrony danych.

 

Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adresem e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel i podstawy przetwarzania.  

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu związanym z postępowaniem w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ewentualną realizacją zadania publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1)oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO1następujące przepisy prawa:

 

a)     ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018r., poz.450 z późn.zm.),

 

b)     rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2018r., poz.2057).

 

Odbiorcy danych osobowych.

 

1.   Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie w otwartym konkursie jest jawne. 

 

2.   Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami.

 

3.   Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą być podmioty, z którymi Urząd Miejski zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych.

 

Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania w otwartym konkursie ofert.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

 

Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:                                                                                                                                                                

 

a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

 

c)   prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawalub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

 

Informacja o wymogu podania danych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Podawanie danych osobowych nie wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.

 

 

 

 

                                                            

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2019 15:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 174
05 marca 2019 15:55 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 15:54 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [wzor_oferty11.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 15:50 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)