Komunikaty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości budżetowej

                                                                                                             

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta Złoczewa  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16 , 98-270 Złoczew .

1. Stanowisko pracy:

 ds. księgowości budżetowej


2. Niezbędne wymagania dla kandydata:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

6)      co najmniej dwuletni staż pracy,

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

3.      Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

mile widziany staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej, ukończone studia o kierunku: finanse, rachunkowość, ekonomia, umiejętność interpretowania przepisów prawnych, biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych, w szczególności programów księgowych i płacowych,  prawo jazdy kat.B, znajomość ustaw:  o finansach publicznych,  o systemie ubezpieczeń społecznych,  o pracownikach samorządowych,  o samorządzie gminnym, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

 

4.      Wymagane cechy osobowe:

umiejętność do pracy w zespole, planowanie sprawnej organizacji pracy, skuteczne komunikowanie się, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.

 5.       Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1)      naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności (zasiłków), prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji i terminowe przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,

2)       rozliczanie składek ZUS i PFRON, sporządzanie deklaracji i terminowe ich przekazywanie,

3)      przeprowadzanie archiwizacji dokumentacji finansowej,

4)      nadzór nad ewidencją umów, porozumień powodujących powstanie zobowiązań Gminy,

5)      bieżące prowadzenie rejestru faktur zakupowych,

6)      nadzorowanie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów, rachunków, faktur zakupowych,

7)      rozliczanie podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych,

8)      prowadzenie ewidencji środków trwałych,

9)      sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie środków trwałych,

10)  rozliczanie inwentaryzacji,

11)  przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

12)  zastępowanie inspektora ds. księgowości budżetowej,

13)  wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności określonych powyżej oraz innych prac zleconych przez Burmistrza i Skarbnika,

14)  szczegółowy wykaz zadań zostanie określony w zakresie czynności pracownika.

 

6.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

praca administracyjno – biurowa w wymiarze 1 etatu tj. 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo) w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Złoczewie, z użyciem monitora  ekranowego,  wymagająca efektywności w działaniu, udziału w szkoleniach,  kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Gminy, innymi Urzędami lub instytucjami.

 7.       W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UM w Złoczewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, był niższy niż  6%.

 8.        Inne informacje:

Klauzula informacyjna  oraz niezbędne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zamieszczona w  załączniku do niniejszego ogłoszenia. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w  naborze.

 9.        Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy (art.22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy t.j.Dz.U. z 2018r., poz.917 z późn.zm),

3)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pacy zawodowej,

4)      oświadczenie  kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

8)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

9)      oświadczenie kandydata, że podda się badaniom lekarskim w celu określenia stanu zdrowia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) na zatrudnienie na wolnym  stanowisku urzędniczym.

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych na cele aktualnej lub przyszłych rekrutacji.

 10.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze – podinspektor ds. księgowości budżetowej” do dnia 19.02.2019 r. do godz. 15.00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16  I p. pok.109, a wszelkie dodatkowe informacje uzyskać pod nr tel. (43)820-24-60.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej czy testu.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.zloczew.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                      /-/Dominik Drzazga

 

 

Złoczew, dnia 08.02.2019.r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2019 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 302
08 lutego 2019 13:34 (Radosław Radwański) - Skopiowanie wiadomości - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości budżetowej