Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZŁOCZEWIE

 

BURMISTRZ  MIASTA ZŁOCZEWA

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

W ZŁOCZEWIE 

Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 5  lat

Wymiar etatu: 1/1

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew

1.      Wymagania  niezbędne kandydata:

 

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie  ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1458),

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

7)      co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej,

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

 2.      Wymagania dodatkowe (preferowane):

1)    wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem instytucjami kultury,

2)    staż pracy na stanowisku kierowniczym,

3)    znajomość przepisów prawnych, dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych,

4)    znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych,

 

 

      2.    Wymagane cechy osobowe:

zdolności organizatorskie, umiejętność kierowania zespołem, planowanie sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność

 

3.      Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)      zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Złoczewie w zakresie  zadań określonych w Statucie instytucji,

2)      realizacja programu działania zgodnie z umową zawartą w trybie art.15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1983 z późn.zm.),

3)      kierowanie bieżącą działalnością instytucji kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz,

4)      pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację celów statutowych instytucji,

5)      współpraca z organami Gminy, jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi Gminy, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, działającymi w zakresie sportu, fundacjami, stowarzyszeniami, artystami, twórcami oraz podmiotami działającymi w zakresie działalności pożytku publicznego.

 4.      Wymagane dokumenty:

 

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy (art.22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy t.j.Dz.U. z 2018r., poz.917 z późn.zm)  załącznik do ogłoszenia

3)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)      autorska pisemna koncepcja  (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie,

5)     oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     oświadczenie kandydata o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie  ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1458),

7)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i datą poświadczenia) z dotychczasowych miejsc pracy,

9)     kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i datą poświadczenia) potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

10)  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

11)  oświadczenie kandydata, że podda się badaniom lekarskim w celu określenia stanu zdrowia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,

12)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO,

13)  w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Burmistrza Miasta Złoczewa proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Burmistrza Miasta Złoczewa przez okres najbliższych 12 m-cy (opcjonalnie)

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 12) do 13) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UM w Złoczewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (Uwaga: wymagane, gdy podawane są informacje dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia).

                                                                          

            …………………………

                                                                                                                                       podpis kandydata do pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zamieszczone w załączniku do niniejszego ogłoszenia

 5.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie” do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15.00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i dopuszczenia kandydatów do dalszego postępowania – 29.03.2019r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem konkursu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16  I p., pok.109, a wszelkie dodatkowe informacje uzyskać pod nr tel. (43)820-24-60.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku konkursu będzie niezwłocznie po jego zakończeniu umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.zloczew.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

6.      Inne informacje:

 

1)      Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami  organizacyjno - finansowymi działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie – w tym celu należy skontaktować się z p.o.Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie tel. 43 820 25 97  lub  691044539.

2)       Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia  po przeprowadzonej  procedurze    konkursowej podejmuje Burmistrz Miasta Złoczewa.

                                                                                                 Burmistrz

                                                                                        /-/Dominik Drzazga

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2019 15:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 186
18 lutego 2019 15:52 (Radosław Radwański) - Skopiowanie wiadomości - BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZŁOCZEWIE