Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA „Budowę oświetlenia drogowego w Złoczewie, ul. Łąkowa”


 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO

 

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA

„Budowę oświetlenia drogowego w Złoczewie, ul. Łąkowa”

 

 

Urząd Miejski w  Złoczewie  informuje, o  zamiarze budowy linii napowietrznego oświetlenia drogowego w miejscowości Złoczew, ulica Łąkowa wzdłuż drogi nr geod. 30/1, 21, 20/1 obręb 10, gm. Złoczew.  W związku z powyższym przyjmujemy oferty na w/w zadanie. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu wraz z kosztorysem ofertowym.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


I. Zamawiający
Gmina Złoczew

ul. Szkolna 16

98 – 270 Złoczew

NIP 827-22-34-466 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie nowego odcinaka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm2 oraz podwieszeniu na istniejącej linii niskiego napięcia przewodu oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x2,25mm2. Przewody linii projektuje się jako podwieszone na konstrukcjach wsporczych na bezpiecznej wysokości.

 2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a)     montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn- pojedynczych (19 szt.) oraz bliźniaczych (6 szt.)

b)    montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (16 szt.)

c)     montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach (16 szt.)

d)    roboty pomocnicze

 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

a)      zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

b)     zapewnienie bieżącej i powykonawczej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,

c)      oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień zarządcami tych dróg, oraz dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów,

d)     wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,

e)      zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów,

f)       wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3egz.),

g)      ewentualną naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,

h)      uzyskanie wymaganych dokumentów przez zakład energetyczny (w tym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umowy kompleksowej), niezbędnych do zasilenia wybudowanego oświetlenia drogowego,

i)        uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w projektach budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bhp, ustalania i utrzymywania porządku, odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.

6. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.

7. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli:

1. 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na oprawy,

2. 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i pozostałe materiały – licząc od daty podpisania protokołu końcowego przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika  Zamówień:

KODY CPV:

45231400 – 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100 – 6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 

  1. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się z zakresem robót oraz wszelkimi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

 

III. Termin realizacji
- do 16.07.2018 r.

IV. Termin płatności

14 dni po dostarczeniu faktury VAT.

V. Opis oraz sposób oceny ofert.

1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi.

3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postepowania między Zamawiającym a Wykonawcą muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawca oraz opieczętowana.

5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca


VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony druk oferty – załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy

 VII. Czas i miejsce złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć  do dnia 02.05. 2018 r. do godz. 12.00

Liczy się data wpływu oferty  do Urzędu Miejskiego w Złoczewie na adres:

Urząd Miejski w Złoczewie

ul. Szkolna 16

98 – 270 Złoczew

Numer telefonu: 43 820 22 70 bądź 502 653 632

Sekretariat – I piętro

Koperta powinna być opatrzona podpisem: „Budowa oświetlenia drogowego w Złoczewie, ul. Łąkowa”

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium oceny ofert:

- Najniższa cena ofertowa – 100 % 

VII. Inne postanowienia

  1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
  2. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
  3. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2018 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 428
18 kwietnia 2018 14:13 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 13:10 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [zloczew_gmina1.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 13:09 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [cd_osw_lakowa_koszt_oferta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)