Komunikaty

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, który został ogłoszony w 07.03.2017 roku w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, który został ogłoszony w 07.03.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Miasto i Gmina Złoczew, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach dla Poddziałania  XI.1.2 Kształcenie ogólne

 1. I.                    Cel projektu: 

Wsparcia placówek kształcenia ogólnego, to jest szkół podstawowych i  gimnazjalnych, w Mieście i Gminie Złoczew w zakresie podniesienia jakości kształcenia w tych placówkach na podstawie indywidualnych diagnoz dla każdej ze szkół. Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miasta i Gminy Złoczew przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. II.                  Typy działań przewidziane do realizacji
 2. 1.       Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące:
  1. a.       doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności
  2. b.      kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
  3. 2.       Tworzenie w szkołach i placówkach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:
   1. a.       wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
   2. b.      doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
   3. c.        kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
   4. 3.       Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące:
    1. a.       wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
    2. b.      podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK, w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
    3. c.       kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
    4. d.       programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania.
    5. 4.       Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego obejmujące:
     1. a.       doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     2. b.      przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
     3. c.       wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.
 1. III.                Wymagania wobec partnera:

a)      Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b)      Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS

c)         Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych,

 1. IV.                Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)      Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b)      Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c)       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 1. V.                  Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a)      Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b)      Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 

c)       Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji

 1. VI.                Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a)      być sporządzone w języku polskim;

b)      zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)       zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d)      zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e)      zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Łódzkiego2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

f)       zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 1. VII.              Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a)             Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Złoczew

b)             Na podstawie decyzji Burmistrza zostanie zawarta umowa partnerska.

c)              Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Złoczew  nie przysługuje odwołanie.

d)             Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 1. VIII.            Sposób i termin składania ofert:

a)      Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miasto i Gmina Złoczew, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla ramach Działania 11.1.2”

b)      Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 26.04.2018 r.

c)       Informacje dodatkowe:   zeas0@op.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Złoczew, dnia  04.04.2018 r. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2018 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 465
05 kwietnia 2018 11:12 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [programregionalny.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 11:09 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 11:08 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)