Zagospodarowanie przestrzenne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Mista Złoczew wydana decyzja Nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej, wraz z przyłączami, w Złoczewie w rejonie ulicy Dolnej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z