Zagospodarowanie przestrzenne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew.

OGŁOSZENIE Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały XXXIX/223/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z