Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.10.2018 r., Gminy Złoczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 178 i 179/2 (obręb geodezyjny Uników), położonych w miejscowości Uników, gm. Złoczew.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl.

 

Burmistrz

/-/ Jadwiga Sobańska

 

 

 

 Złoczew, dnia 30.10.2018 r.

 Znak:  RK.PP.6733.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2018 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 212
31 października 2018 13:42 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 13:42 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)