Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 178 i 179/2 (obręb geodezyjny Uników),

 

         Złoczew, dnia 19.12.2018 r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19.12.2018 r. została wydana decyzja Nr 12/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 178 i 179/2 (obręb geodezyjny Uników), położonych w miejscowości Uników, gm. Złoczew.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

 

 

 

                                                                                                                                       Burmistrz

                                                               /-/ Dominik Drzazga

 

 

                                                  

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2018 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 180
20 grudnia 2018 13:46 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)