Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 litera c w/w ustawy, Gminy są obowiązane udostępnić informacje o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do...

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 9 litera b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.) gminy są obowiązane udostępnić informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów...

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)jest prowadzony przez Firmę EKO-REGION Spółka z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów i funkcjonuje na terenie Miejskiej Sp&oac

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZŁOCZEW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZŁOCZEW BURDYNÓWKA Rok

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiebiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców posiadających wydane do 31 grudnia 2011 r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Złoczew

Wykaz przedsiębiorców posiadających wydane do 31 grudnia 2011 r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Złoczew 1. Firma EKO-REGION Spółka z o.o. Bełchatów