Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usuwania śniegu i oblodzeń

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Złoczew w sprawie usuwania śniegu i oblodzeń W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454) obowiązki właścicieli związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają poza teren posesji w związku z powyższym: ...

Informacja o osiągniętych przez Gminę Złoczew oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Informacja o osiągniętych przez Gminę Złoczew oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: w 2014 r. osiągnięty poziom ograniczenia masy...

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złoczew

L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby podmiotu NIP REGON 1 01/2012 Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa 573-025-01-43 150628038 2 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz ...

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 09 PAŹDZIERNIK - 17 PAŹDZIERNIK 2017 ROKU

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 09 PAŹDZIERNIK - 17 PAŹDZIERNIK 2017 ROKU Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6:00 20 03 Odpady wielkogabarytowe...

Wylewaniem nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych i melioracyjnych.

W związku z wylewaniem nieczystości ciekłych przez mieszkańców miasta do rowów przydrożnych i melioracyjnych, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne. Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości...