Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o firmie zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Na terenie miasta i gminy Złoczew zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę „EKO-REGION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bawełnianej 18, 97-400 Bełchatów. Wyżej wymieniony sprzęt zbierany jest: - w punkcie zbierania zużytego...

Informacja o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 litera c w/w ustawy, Gminy są obowiązane udostępnić informacje o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do...

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 9 litera b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.) gminy są obowiązane udostępnić informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów...

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)jest prowadzony przez Firmę EKO-REGION Spółka z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów i funkcjonuje na terenie Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie przy ulicy Cmentarnej...

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZŁOCZEW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZŁOCZEW BURDYNÓWKA Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Odpady komunalne 2014 25 22 22 19 24 28 26 23 27 25 22 13 Surowce suche 2014 25 22 22 19 24 28 26 23 27 25 22 13 Szkło 2014 25 x x 19 x x 26 x x 25 x x ...