Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o firmie zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Na terenie miasta i gminy Złoczew zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę „EKO-REGION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bawełnianej 18, 97-400 Bełchatów. Wyżej wymieniony sprzęt zbierany jest: - w punkcie zbierania zużytego...

Informacja o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 litera c w/w ustawy, Gminy są obowiązane udostępnić informacje o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do...

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 9 litera b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.) gminy są obowiązane udostępnić informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów...

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PSZOK-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)jest prowadzony przez Firmę EKO-REGION Spółka z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów i funkcjonuje na terenie Miejskiej Sp&oac

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZŁOCZEW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZŁOCZEW BURDYNÓWKA Rok