Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 9 litera b   ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.) gminy są obowiązane udostępnić informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Wypełniając ustawowy obowiązek, Gmina Złoczew poniżej udostępnia informację, o której mowa w przytoczonym przepisie w/w ustawy.

Zgodnie z art. 9e ust. 1  pkt 2 w/w ustawy , podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do :

- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 firma EKO-REGION  Spółka z o. o.  z siedzibą przy ul. Bawełnianej 18, 97-400 Bełchatów oraz inne firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej w Gminie Złoczew, działające jako podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi  Regionu II gospodarki odpadami województwa łódzkiego.

Gmina Złoczew wchodzi w skład Regionu II  gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego, w którym znajdują się dwie instalacje spełniające warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacjami tymi są EKO REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie -  Instalacja Dylów 2A, gm. Pajęczno – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie – Instalacja w Woli  Kruszyńskiej – instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych  i innych biodegradowalnych.   

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odebranie  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odpady te przekazuje się  do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Zastępca Burmistrza

/-/  Czesław Pędzik

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2014 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 872
11 lipca 2014 11:58 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2014 11:49 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)