Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Miasta Złoczewa OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT W FORMIE POWIERZANIA ZADAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art.13, w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)

Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Złoczew z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie: unieważnienia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Broszkach.

Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Złoczew z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie: unieważnienia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Broszkach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samor

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2013 r. o godz. 1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia (środa) 2013 r. o godz. 1200 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji:

Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 1. Szkoły Podstawowej w Broszkach