Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia (piątek) 2013 r. o godz. 1100

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia (piątek) 2013 r. o godz. 1100 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarci

WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2013 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2013 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspier

Unieważnienie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

Informujemy, że Zarządzeniem nr 17/2013 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 22 marca 2013 r. unieważniono otwarty konkurs ofert w formie powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej...

LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA OFERENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 marca (środa) 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 marca (środa) 2013 r. o godz. 1100 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2013 roku na terenie Gminy Złoczew.

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności...

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Złoczew

1 Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy na członków komisji konkursowej otwartych konkursów ofert...

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prosimy o pobranie ze strony internetowej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie ( I piętro, pokój nr 108 w godzinach od 8.00 do 16.00 ) druku „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, którą należy wypełnić...