Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 czerwca (czwartek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obr

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 10 czerwca 2016r . w sprawie podania do publicznej wiado

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA Złoczewa o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Złoczew, dn. 30.05.2016 Znak: RL 0630.09. kms. 2016 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA Złoczewa o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016-2023 wraz z

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 25 maja (środa) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na nieruchomości stanowiące własność Gminy.

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego na

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew. W pełnej wysokości będą finansowane koszty obejmujące: - przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu ( w tym demontaż )

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Złoczewie uchwały nr XVI/75/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie...

ROZEZNANIE CENOWE doty. Przebudowy istniejącego budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie w zakresie niezbędnym do dostosowania bezpieczeństwa pożarowego budynku do obecnych przepisów.

Złoczew, dn. 7.04 2016r. Publiczne Przedszkole w Złoczewie 98-270 Złoczew, ul. Kilińskiego 44 Tel. (43) 820- 22-39 NIP 8271921727, Regon 731626311 L.Dz. PP4/2016

Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym

K o m u n i k a t Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2016 z dnia 29 marca 2016 r. Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym Działka nr 276/41 o pow. 0,

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2016 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2016 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wsp