Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postępowania odwoławczego od decyzji Nr 19/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., znak: WOOŚ.420.45.2018.PTa.38

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.s poz. 23 ze zm.), dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 t. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora% o ocenach...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego wyposażenia boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą.

Złoczew, dnia 11.06.2019 r. Znak: RK.PP.6733.6.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot.: wyposażenia boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą

Złoczew, dnia 29.05.2019 r. Znak: RK.PP.6733.6.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania...

MINISTER ENERGII zawiadamia że wydał postanowienie pozytywnie uzgadniające, przekazany przez Ministra Środowiska projekt koncesji dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew”

MINISTER ENERGII zawiadamia, że w dniu 14 maja 2019 r. wydał postanowienie (znak: DGA.I.425.7.2019, IK: 354434) pozytywnie uzgadniające, przekazany przez Ministra Środowiska projekt koncesji dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew”, położonego...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wyposażeniu boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą.

Znak: RK.PP.6733.6.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z...

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA dot. udzielenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew"

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm., dalej jako: P.g.g), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 ze zm., dalej jako: K.p.a.), zawiadamiam, że na wniosek PGE Górnictwo...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz z trzema złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), 20/1, 72/1, 72/2, 72/4, 72/5, 72/9

Znak: RK.PP.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące wyposażenia boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą

Złoczew, dnia 25.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż ul. Dolnej w Złoczewie.

Złoczew, dnia 21.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczy wyposażenia boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew),

Złoczew, dnia 15.03.2019 r. Znak: RK.PP.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.2096), ZAWIADAMIAM że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania...