Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegi&oa

Ogłoszenie

Złoczew , 19 lipca 2012 r. O g ł o s z e n i e „Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 05.07. 2012 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 14 na odcinku Sieradz – Walichnowy od km 86+050 do km 129+613.

Złoczew, dnia 15.06.2012 r. GK.7624.I.5.10.11.12.O O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Złoczew działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2012 r. o godz. 1100

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2012 r. o godz. 1100 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Szerokiej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Mieszkańcy Gminy Złoczew W dniu 1 lipca 2011 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1)Dz.nr 292/33 o pow. 0,0244 ha, cena wywoławcza – 7 796,- zł 2)Dz.nr

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU

dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2012 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp.