Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienie do SIWZ

Złoczew,dnia 2007 – 08 - 16 Znak: Zp /B – 341/1 – 1/2007 Wykonawcy wg rozdzielnika ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 ...

Wyjaśnienie do SIWZ

Złoczew,dnia 2007 – 08 - 16 Znak: Zp /B – 341/1 – 1/2007 Wykonawcy wg rozdzielnika ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 ...

Zmiana terminu składania ofert

Broszki , dnia 2007 – 08 – 16 Ogłoszenie Ze względu na zapytanie o wyjaśnienie zapisu w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Specyfikacji Technicznej dotyczącej dostawy lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 informuję, iż zmienia się termin złożenia...

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju

UWAGA RODZICE !!! dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju. OGŁOSZENIE Niniejszym uprzejmie informuję, iż dnia 20.06.2007 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW o wydaniu decyzji celu publicznego

Złoczew, dnia 12 lipca 2007 r. ........................................... (pieczęć) OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW o wydaniu decyzji

Złoczew, dnia 09 lipca 2007r. ........................................... (pieczęć) OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Złoczew,dnia 2007 – 07 – 03 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg o nawierzchni bitumicznej w gminie Złoczew” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia sie, że na wniosek z dnia 18 maja 2007r. Pana Macieja...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

------------------------------- 0