Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO.

 

                                                                                               Złoczew,dnia 2009 – 07 – 22

 

 

 

Znak: Zp – 341/4/2009

 

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO.

 

1.  Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe Dorota Krzak, Huta 49, 98-360 Lututów.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia –133 224,00 zł..

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

a). „TPK” Mariusz Sobczyk, ul. Zakładowa 2, 42-480 Poręba, - oferta wykluczona.

b) P.H.U. DAW-TRANS Sławomir Podstawka, Kostomłoty I 270,26-085 Miedziana Góra, oferent otrzymał łącznie 274,72 pkt.

c) „DAMO” sp. z o.o.ul. Małszyce 2 d/2 e, 99-400 Łowicz - oferent łącznie otrzymał 364,00  pkt.

d) PUH „MARKAL” Bogdan Kaliński, Kowale 18, 98-210 Sieradz 2. – oferta wykluczona

e) PHU „PRZEMTRANS” Przemysław Wcisły , ul. Warszawsak 155, 98-100  Łask. - oferent łącznie otrzymał  359,52 pkt.

f) PHU Usługi Sprzętowo-Transportowe Dorota Krzak, Huta 49,98-360 Lututów – oferent łącznie otrzymał 400,00 pkt.

g) Usługi Transportowe , Handel Detaliczny i Hurtowy Marian Solak, 98-400 Wieruszów, ul. Fabryczna 33 A – oferent łącznie otrzymał  347,12 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  Prawa zamówień publicznych informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu następujących wykonawców:

a) „TPK” Mariusz Sobczyk , ul. Zakładowa 2, 42 – 480 Poręba

b) PUH „MARKAL”  Bogdan kaliński, Kowale 18, 98-210 Sieradz 2

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm),  wyżej wymienieni wykonawcy zostali wykluczeni z dalszego udziału w postępowaniu ponieważ  pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia złożonych ofert,  w określonym terminie nie dostarczyli wymaganych dokumentów.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności , co do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2009 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2675
22 lipca 2009 12:57 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.