Przetargi

O G Ł O S Z E N I E 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

 

O G Ł O S Z E N I E

0  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

NA:  UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 20 lipca 2009r. . pod. Nr. 116087-2009

I. Nazwa zamawiającego:

     Gmina Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew

     ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70       fax. 820-25-92.

 

II. Tryb zamówienia:

    Przetarg nieograniczony  - art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.          Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655  z późn. zm.)

 

III. Nazwa zadania:

 

  UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 190 704.20 ZŁ. Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ  Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW”.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

ZACIĄGNIĘCIE  KREDYTU   DŁUGOTERMINOWEGO  W  KWOCIE 2 190 704.20 ZŁ.  Z   PRZEZNACZENIEM  NA  SFINANSOWANIE DEFICYTU  BUDŻETOWEGO  ORAZ   NA   SPŁATĘ  WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH  ZOBOWIĄZAŃ   Z    TYTUŁU POŻYCZEK   I KREDYTÓW

 

CPV  66.11.30.00-5   usługi udzielania kredytu

 

V. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji:

   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie pok. Nr.10 lub na stronie internetowej www.zloczew.bazagmin.pl

 

   Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentem jest :

 Cecylia Frejek, telefon  (043) 820 24 60 w godz. 800 – 1600.

 Danuta Pilarska, telefon (043)  820 22 70  wew. 31  w godz.  8 00  - 16 00

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających.

 

VII. Pożądany termin realizacji zamówienia –  4 miesiące.

 

VIII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają następujące warunki udziału:

 1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)         posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem techniczny, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy Pzp..

 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia” , w przypadku  niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

 

 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

 - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

 - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków   

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 

 - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

IX.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy   w celu   potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:

 

 a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c)  oświadczenie o spełnieniu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego,

d) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub inny dokument uprawniający do wykonania czynności bankowych (np. statut w przypadku banków spółdzielczych) zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 72 poz. 665 z późn. zm).

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

 

X. Kryteria oceny ofert:

- cena (koszt) - 100%.

 

XI. Termin składania ofert:

    Oferty należy składać w sekretariacie (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Złoczewie w zabezpieczonych kopertach oznaczonych nazwą zadania    OFERTA  NA  UDZIELENIE  KREDYTU”, w terminie do dnia  05 SIERPNIA  2009 r. do godz. 10:30.

 

XII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 SIERPNIA  2009r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 11. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty,  które zostaną określone przez niego jako zgodne z wymogami warunków zamówienia.

 

XIII. Przy otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci lub ich pełnomocnicy.

 

XIV. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

 

 

 

 

Złoczew, dn. 2009 – 07 – 20

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2009 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2145
21 lipca 2009 09:31 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
21 lipca 2009 09:28 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
21 lipca 2009 09:28 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.