Przetargi

Przetarg na Przebudowę drogi gminnej . Odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki o długości 3195,10 mb

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 26. 02. 2009 R. pod nr  42310-2009.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.                    1) Nazwa i Adres :  Urząd Miejski, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. Łódzkie,

                      telefon  (043)  8202460,  fax (043) 8202592,

                      Adres strony internetowej :   www.zloczew.bazagmin.pl

I.                    2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.                 1)  OPIS

      II.        1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO;

1.      Przebudowa drogi gminnej . Odcinek drogi  Grójec Mały – Grójec Wielki o długości 3195,10 mb.

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu   oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :

Przebudowa drogi gminnej  Grójec Mały – Grójec Wielki, o długości 3195,10 mb. polegająca na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości  4m i grubości 4 cm. (warstwa ścieralna), na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości 8 cm, na skrzyżowaniach i poszerzeniach grubości 15 cm. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45.23.32.20. – 7  roboty w zakresie nawierzchni  dróg .

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

        3 miesiące od podpisania umowy.

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

- Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 40.000,00 zł. należy wnieść  przed składaniem ofert.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:

 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem ,

2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie , dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym względzie:

      a.   wykażą i udokumentują (referencje) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ,

b.  dysponują osobami, które mogą być wyznaczone do pełnienia funkcji:

            -   Kierownika Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności  budowy dróg i mostów i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem.

            -   Kadra przewidywana do kierowania budową (kierownik budowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r.- zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

c.  dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie , i w tym względzie:

a. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC .

 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a następnie składać ofertę muszą wykazać, że :

każdy z osobna:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej.

   - wspólnie muszą wykazać, że:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane),

2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,

3.dysponują odpowiednim personelem do wykonywania zamówienia,

4.posiadaja odpowiednie środki finansowe do wykonywania zamówienia.

   - przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że:

     posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego.

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

 

      INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  6. Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat

      kwalifikacji zawodowych tych osób (krótki opis doświadczeń zawodowych) oraz przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  1. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.
  2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty:

a)      pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b)      wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

c)      Oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone  „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

W przypadku złożenia oferty równoważnej należy dołączyć dokumenty opisane w punkcie  OFERTA RÓWNOWAŻNA.

 

SEKCJA IV; PROCEDURA

 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98 – 270 Złoczew, pok. Nr 10.

 

 Strona internetowa:    WWW.zloczew.bazagmin.pl    (zakładka przetargi)

IV.3.4) Termin składania ofert:   23. 03. 2009r. . godzina 1030.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert..    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23. 03. 2009r. o godz. 1100.

 

IV.3.13.) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej:  Zamówienie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą – NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011.

 

 

                                                                                           Zatwierdzono w dniu  26. 02. 2009r.

 

 

                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                    Antoni  Kucharski

    

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie 7 pkt. 8 ppkt. 6 zmienia się termin wadium  wnoszonego w innej formie niż pieniądze z 23. luty 2009r. – na 23 marca 2009r. (ponieważ powstał błąd pisarski).

 

 

W przedmiarze robót na stronie 1,  w pozycji 5 zaistniał błąd . Do obliczenia ceny robót należy przyjąć  587 m³ wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym .

 

Zamawiający informuje , że powyższa zmiana w SIWZ  staje się jej integralną częścią i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

  

        

PRZEDŁUŻENIE  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT  NA  PRZEBUDOWĘ  DROGI  GMINNEJ  GRÓJEC MAŁY – GRÓJEC WIELKI

 

 

 

 

zmienia się termin złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowe drogi gminnej. Odcinek drogi  Grójec Mały – Grójec Wielki”  z 23 marca 2009r.. na dzień  27  marca 2009r.  Miejsce złożenia oferty,  godziny wniesienia  oferty , otwarcia ofert , pozostają bez zmian.

Wadium, w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą.

 

 

 

                                                                                  Burmistrz

 

                                                                            Antoni Kucharski

         

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2009 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3364
20 marca 2009 09:57 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
20 marca 2009 09:57 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
20 marca 2009 09:56 (Radosław Radwański) - Zmiana treści dokumnetu.