Przetargi

Ogłoszenie na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew”

Złoczew, dnia  21.10.2008 r.

PT-341/2/08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W trybie : przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 21.10.2008 r. pod numerem 276849 - 2008

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew”

 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Złoczewie

ul. Burzenińska 4/6

   98-270 Złoczew

Strona WWW:                    zloczew.bazagmin.pl

Telefon:                                043 8202230

E-mail :                                zeas0@op.pl

Godziny urzędowania :         800 – 1600

 

2. Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 WWW.zloczew.bazagmin.pl.

 

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać
w siedzibie zamawiającego.

 

Warunki i sposób płatności:

-         bezpłatnie

 

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego Eksterm Plus z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew do n/w kotłowni w placówkach oświatowych :

 

Lp.

                   Nazwa placówki

      Ilość

1.

Szkoła Podstawowa w Złoczewie ul. Burzenińska 4/6

     68.000 l

2.

Szkoła Podstawowa w Stolcu

     15.000 l

3.

Szkoła Podstawowa w Unikowie

       7.000 l

 Całość dostaw (szacunkowa suma dostaw do w/w kotłowni)

      90.000 l

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

  23.12.21.00 - 9 – olej opałowy

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Termin wykonania zamówienia:

do 30 kwietnia 2009 r.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i  2 Ustawa Prawo zamówień Publicznych.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dla potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada:

1. Oświadczenie , że spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 pkt 1-4 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru.

3. Zaświadczenie  o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego wystawione na 3 miesiące przed terminem składania ofert.

4. Aktualna koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki.

5. Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC.

6. Wykaz wykonywanych dostaw w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena  brutto za 1 litr oleju opałowego ; waga 100 %

w odniesieniu do hurtowej ceny internetowej z dnia 31.10.2008 r.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6 pokój nr 2 do dnia 04 listopada 2008 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 listopada 2008 r. o godz. 1010. pokój nr.2 w siedzibie ZEASz

 

11. Termin związania ofertą:   30 dni

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie dotyczy.

 

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

     Nie dotyczy.

 

15. Informacja o dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu:

      21 października  2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2008 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3733
21 października 2008 15:49 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
21 października 2008 15:48 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.