Przetargi

Przetarg na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zostało opublikowane w BZP pod. Nr  284189 – 2008 w dniu 24.10. 2008r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

na

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

 

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Urząd Miejski w Złoczewie

Adres pocztowy:  ul. Szeroka 17

Miejscowość:  Złoczew

 

Kod pocztowy:

98 – 270

Województwo:

łódzkie

Tel.:  (043)  820 22 70

Fax:  (043) 820 25 92

 

Adres strony internetowej zamawiającego  www.zloczew.bazagmin.pl

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

X Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,  

      sąd lub trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i 

     zdrowotnego   

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić): _________

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:                  

 

 

 

 

 

nie przysługuje odwołanie

X

 

 

Usługa

X

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę – 2.337.461,00 zł.  z tego:

- kwota w wysokości   827. 456,00 zł. na spłatę zobowiązań,

- kwota w wysokości 1. 510. 005,00 zł. na pokrycie deficytu budżetowego.

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

66113000 - 5

Dodatkowe przedmioty

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej    nie  X

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  nie X

 

* w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części można wypełnić załącznik I

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Kwota kredytu powinna być postawiona do dyspozycji Zamawiającego w 2-ch  transzach:    - pierwsza transza w wysokości 907.136,00 zł. w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

- druga transza  w wysokości 1.430.325,00 zł. w terminie do 15 grudnia 2008r

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;                 

1.4       Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia

 

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

 2.1  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych,

2.2 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

 2.5 nie złożyli oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą    

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli:

 

3.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3.3 zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

 3.5 zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny,

 3.6 który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

 3.7 nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

 

 

 

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

a)      oferty wykonawców,  którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,

b)      Wykonawcy , którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:

 a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr:  1

 b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2

d) koncesji, zezwolenia lub licencji , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

e) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony      X

 

 

 

    

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                       X

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   

                            nie  X

 

 

IV.3) Informacje administracyjne


 IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  WWW.zloczew.bazagmin.pl    

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

                                                 Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

                                                                   Nie dotyczy.

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  12/11/2008                                                             Godzina:  10:30

 

Miejsce:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, pok. Nr 1 (sekretariat).

IV.3.4) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.3.6) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

                                                                                          

                                                                                          

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2008 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3484
24 listopada 2008 14:24 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
06 listopada 2008 14:11 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
31 października 2008 11:17 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.