Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na ocieplenie Przedszkola

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zostało opublikowane w BZP pod. Nr  200905 – 2008 w dniu 27. 08. 2008r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

na

Wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie

 

 

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Urząd Miejski w Złoczewie

Adres pocztowy:  ul. Szeroka 17

Miejscowość:  Złoczew

 

Kod pocztowy:

98 – 270

Województwo:

łódzkie

Tel.:  (043)  820 22 70

Fax:  (043) 820 25 92

 

Adres strony internetowej zamawiającego  www.zloczew.bazagmin.pl

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

X Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,  

      sąd lub trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i 

     zdrowotnego   

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić): _________

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie

II.1.2) Rodzaj zamówienia:                  

 

 

 

 

 

nie przysługuje odwołanie

X

 

 

Robota budowlana

X

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

 

 

Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola warstwą styropianu o grubości 12 cm. Wraz z wyprawą tynkarską.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną. Wykonanie obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji i przedmiarze robót.

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

45214100 - 1

Dodatkowe przedmioty

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej   tak      ilość części ______*         nie  X

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej   tak       nie X

             

 

* w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części można wypełnić załącznik I

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Prace należy wykonać w terminie do dnia 15 listopada 2008 roku.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Oferent winien wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł.

 

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności:

Wykonawcy spełniją następujące warunki udziału:

 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173 poz. 1807),

2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie , dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym względzie:

 

      a.   wykażą i udokumentują (referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia .

b.  dysponują osobami, które mogą być wyznaczone do pełnienia funkcji:

            -   Kierownika Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadającej wymaganiom określonym w art. 12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem.

 

            - Kadra przewidywana do kierowania budową (kierownik budowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r.- zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

            - dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

c.  dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie , i w tym względzie:

a. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC – min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł.

 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że :

każdy z osobna:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej.

   - wspólnie muszą wykazać, że:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane),

2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,

3.dysponują odpowiednim personelem do wykonywania zamówienia,

4.posiadaja odpowiednie środki finansowe do wykonywania zamówienia.

   - przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że:

     posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego.

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

 

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

a)      oferty wykonawców,  którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,

b)      Wykonawcy , którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

 

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat

      kwalifikacji zawodowych tych osób (krótki opis doświadczeń zawodowych) oraz zaświadczenie wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  1. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.
  2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje).
  3. Rachunek zysków,  strat , zobowiązań i należności – za lata  obrotowe 2006r. i 2007r., lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
  4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty:

a)      pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b)      wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

c)      Oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone  „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

 

Wszystkie w/w dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub poświadczonych  za zgodność z oryginałem kserokopii.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony      X

 

 

 

    

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                       X

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   

                            nie  X

 

 

IV.3) Informacje administracyjne


 IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):  WWW.zloczew.bazagmin.pl    

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

                                                 Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

                                                                   Nie dotyczy.

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  17/09/2008                                                             Godzina:  10:30

 

Miejsce:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, pok. Nr 1 (sekretariat).

IV.3.4) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.3.6) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

                                                                                          

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2008 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3644
02 września 2008 09:20 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
01 września 2008 15:10 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
29 sierpnia 2008 12:53 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.