Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.


Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej 
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Usługi projektowe

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 29 sierpnia 2008 r. pod nr 203566 - 2008


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) Nazwa i Adres : Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew,
 woj. łódzkie, 
Tel. (043) 820 22 70, (043) 820 24 60
Fax (043) 820 25 92

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zloczew.bazagmin.pl
Adres e – mail: zloczew@zamowienia.bazagmin.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II. 1) OPIS 

II. 1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO; 


Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej 
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni. 


II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu na rewitalizację zespołu pałacowo – parkowego oraz zagospodarowanie terenu wokół powstającego amfiteatru.
Przed przystąpieniem do prac zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.
Zakres prac obejmuje: 
- opracowanie map do celów projektowych,
 - dokonania wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 
 - uzyskanie warunków technicznych do projektowania w zakresie instalacji wewnętrznych i mediów,
 - uzyskanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej – 4 egzemplarze, oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD (opisy, przedmiary, kosztorysy ofertowe specyfikacje techniczne itp. w formacie DOC lub PDF, rysunki w formacie PDF),
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
 - uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich niezbędnych dokumentów.

Dokumentację projektową należy opracować po uprzednich uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Sieradzu, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody – Delegatura w Sieradzu gdyż teren ten znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i z Zamawiającym.

W projekcie przyjęto założenia mające na celu wzbogacenie układu kompozycyjno- przestrzennego parku poprzez : 
 - uporządkowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami, 
 - stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego,
 - wydobycie jak największej ilości walorów jakie oferuje istniejący teren,
 - modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych (ścieżek spacerowych), wprowadzenie nowych, w razie potrzeby
 - przeprowadzenie gruntownej renowacji trawników,
 - wprowadzenie elementów małej architektury (ławek, koszy,)
 - stworzenie placu zabaw dla dzieci
 - budowa stylizowanego ogrodzenia od ulicy Szkolnej
 - budowa chodników 
 - budowa drogi dojazdowej oraz parkingu
 - instalacja oświetlenia na terenie parku
 - modernizacja istniejącego boiska
 - zagospodarowanie terenu zielonego wokół amfiteatru.

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z :
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz. 2072 z późn. zm).

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).


 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1133 z późn. zm.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74142120 - 3 
 - usługi projektowe, inne niż w zakresie robót budowlanych.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Okres w miesiącach: 6.  

SEKCJA III; INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

 Informacja na temat wadium: 
Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty potwierdzające , że:
a) wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot)
b) wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych
- oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr. 2 do SWIZ, (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot).
c) wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot).
d) wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- wykaz wykonanych, (wzór stanowi załącznik nr. 4 do SIWZ) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (co najmniej 2 prace projektowe o podobnym zakresie, dotyczące kompleksowych prac projektowych obiektów użyteczności publicznej.)
e) wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr. 5 do SIWZ), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia o przynależności do właściwych Izb Zawodowych).
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1)
 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 www.zloczew.bazagmin.pl - zakładka PRZETARGI

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew pok. nr 15.

IV.3.4) Termin składania ofert: do dnia 12. 09. 2008 r. do godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szeroka 17 98-270 Złoczew, pok. Nr 1.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10 w dniu 12.. 09. 2008 r. o godz. 11.00
IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2008 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3573
29 sierpnia 2008 11:16 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
29 sierpnia 2008 11:15 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
29 sierpnia 2008 11:14 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.