Przetargi

Wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni

 

Wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego  wraz z zagospodarowaniem  terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi  projektowe

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu   3 lipca  2008 r.  pod nr 148703 - 2008.

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I:    ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i Adres : Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew,

 woj. łódzkie,

Tel. (043) 820 22 70,     (043) 820 24 60

Fax  (043) 820 25 92

 

Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.zloczew.bazagmin.pl

Adres e – mail:  zloczew@zamowienia.bazagmin.pl

 

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II:   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II. 1) OPIS

 

II. 1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO;

 

 

Wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego  wraz z zagospodarowaniem  terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

.

 

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu na rewitalizację zespołu pałacowo – parkowego oraz zagospodarowanie terenu wokół powstającego amfiteatru.

Przed przystąpieniem do prac zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zakres prac obejmuje:

- opracowanie map do celów projektowych,
 - dokonania wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, opinii ekspertyz i innych opracowań ( plan BIOZ itp.) i decyzji,
 - uzyskanie warunków technicznych do projektowania w zakresie instalacji wewnętrznych i mediów,
 - uzyskanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej – 4 egzemplarze, oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD (opisy, przedmiary, kosztorysy ofertowe specyfikacje techniczne itp. w formie MS Word, rysunki w formacie PDF),
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
 - uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich niezbędnych dokumentów.

 

Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie wymagane do uzyskania pozwolenia (min.  decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, decyzję zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody), dokumenty, opinie, ekspertyzy.

 

Dokumentację projektową należy opracować po uprzednich uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Sieradzu, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody – Delegatura w Sieradzu gdyż teren ten znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i z Zamawiającym.

 

W  projekcie przyjęto założenia mające na celu wzbogacenie układu kompozycyjno- przestrzennego parku poprzez :

 - uporządkowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami,
 - stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego,
 - wydobycie jak największej ilości walorów jakie oferuje istniejący teren,
 - modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych (ścieżek spacerowych), wprowadzenie nowych, w razie potrzeby
 - przeprowadzenie gruntownej renowacji trawników,
 - wprowadzenie elementów małej architektury (ławek, koszy,)
 - stworzenie placu zabaw dla dzieci

 - budowa stylizowanego ogrodzenia od ulicy Szkolnej

 - budowa chodników

 - budowa drogi dojazdowej oraz parkingu

 - instalacja oświetlenia na terenie parku

 - modernizacja istniejącego boiska

 - zagospodarowanie terenu zielonego wokół amfiteatru.

 

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z :

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz. 2072 z późn. zm).

 

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1133 z późn. zm.).

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  74142120 - 3

 - usługi projektowe, inne niż w zakresie robót budowlanych.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:        Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:     Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 3.  

 

SEKCJA III; INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 Informacja na temat wadium:

Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty potwierdzające , że:

a)      wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez każdy podmiot)

b)      wykonawca spełnia warunki  art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych
- oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr. 2 do SWIZ, (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez   każdy podmiot).

c)      wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument musi być złożony przez       każdy podmiot).

d)      wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- wykaz wykonanych,  (wzór stanowi załącznik nr. 4 do SIWZ) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (co najmniej  2 prace projektowe  o podobnym zakresie, dotyczące kompleksowych prac projektowych obiektów użyteczności publicznej.)

e)      wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr. 5 do SIWZ), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia o przynależności do właściwych Izb Zawodowych).

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1)

 Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 www.zloczew.bazagmin.pl  -  zakładka PRZETARGI

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew pok.  nr 15.

 

IV.3.4) Termin składania ofert: do dnia  17. 07. 2008 r. do godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szeroka 17 98-270 Złoczew, pok. Nr 1.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10 w dniu  17. 07. 2008 r. o godz. 11.00

IV.3.5) Termin związania ofertą:   30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2008 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3205
20 sierpnia 2008 14:20 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
20 sierpnia 2008 14:19 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
20 sierpnia 2008 14:19 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.