Przetargi

1. Przebudowa drogi gminnej. Odcinek drogi Bujnów – Uników o długości 1400 mb. 2. Przebudowa drogi gminnej do wsi Łeszczyn. Odcinek o długości 1500 mb. 3. Przebudowa drogi gminnej . Odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki o długości 1200 mb.

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 29. 07. 2008R. pod nr 174768-2008.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.                    1) Nazwa i Adres :  Urząd Miejski, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. Łódzkie,

                      telefon  (043)  8202460,  fax (043) 8202592,

                      Adres strony internetowej :   www.zloczew.bazagmin.pl

I.                    2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II;  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.                 1)  OPIS

      II.        1.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO;

1.      Przebudowa drogi gminnej. Odcinek drogi Bujnów – Uników o długości 1400 mb.

2.      Przebudowa drogi gminnej do wsi Łeszczyn. Odcinek o długości 1500 mb.

3.      Przebudowa drogi gminnej . Odcinek drogi  Grójec Mały – Grójec Wielki o długości 1200 mb.

     II.        1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

 

     II.        1.3) Określenie przedmiotu   oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :

 1. Przebudowa drogi gminnej , odcinek drogi Bujnów – Uników o długości 1400 mb. polegająca na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 5 m i grubości 4 cm (warstwa ścieralna) , na podbudowie z kruszywa łamanego.
 2. Przebudowa drogi gminnej do wsi Łeszczyn, odcinek o długości 1500 mb. Polegająca na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 4 m i grubości 4 cm. (warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego.
 3. Przebudowa drogi gminnej  Grójec Małi – Grójec Wielki, o długości 1200 mb. polegająca na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości  4m i grubości 4 cm. (warstwa ścieralna), na podbudowie z kruszywa łamanego.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45.23.31.21. – 3  roboty w zakresie dróg głównych.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

        3 miesiące od podpisania umowy.

 

SEKCJA III;  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

- Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 25.000,00 zł. należy wnieść  przed składaniem ofert.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:

 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem ,

2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie , dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym względzie:

      a.   wykażą i udokumentują (referencje) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ,

b.  dysponują osobami, które mogą być wyznaczone do pełnienia funkcji:

            -   Kierownika Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności  budowy dróg i mostów i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem.

            -   Kadra przewidywana do kierowania budową (kierownik budowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r.- zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

c.  dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie , i w tym względzie:

a. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC – min. suma ubezpieczenia w zakresie wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł.

 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że :

każdy z osobna:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej.

   - wspólnie muszą wykazać, że:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane),

2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,

3.dysponują odpowiednim personelem do wykonywania zamówienia,

4.posiadaja odpowiednie środki finansowe do wykonywania zamówienia.

   - przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że:

     posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego.

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

 

      INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego  oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat

      kwalifikacji zawodowych tych osób (krótki opis doświadczeń zawodowych) oraz przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 1. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.
 2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
 3. Rachunek zysków,  strat i zobowiązań i należności – za lata  obrotowe 2006r. i 2007r., lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za lata 2006r i 2007r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty:

a)      pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b)      wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

c)      Oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone  „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

W przypadku złożenia oferty równoważnej należy dołączyć dokumenty opisane w punkcie  OFERTA RÓWNOWAŻNA.

 

SEKCJA IV; PROCEDURA

 

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) nie dotyczy

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

WWW.zloczew.bazagmin.pl    (zakładka przetargi)

IV.3.4) Termin składania ofert:   19. 08. 2008r. . godzina 1030.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert..    Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19. 08. 2008r. o godz. 1100.

                       

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3394
13 sierpnia 2008 15:45 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
01 sierpnia 2008 09:50 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
01 sierpnia 2008 09:27 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.