Przetargi

przetarg nieograniczony dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew

Złoczew, dnia  30.07.2008 r.

PT-341/1/08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W trybie : przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 29.07.2008 r. pod numerem 175113-2008

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew”

 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Złoczewie

ul. Burzenińska 4/6

   98-270 Złoczew

Strona WWW:                    zloczew.bazagmin.pl

Telefon:                                043 8202230

E-mail :                                zeas0@op.pl

Godziny urzędowania :         800 – 1500

 

2. Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 WWW.zloczew.bazagmin.pl.

 

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać
w siedzibie zamawiającego.

 

Warunki i sposób płatności:

-         bezpłatnie

 

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.  Przedmiotem zamówienia zadania jest dowóz i odwóz uczniów do szkół
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Złoczew .

2.  Dowóz uczniów i odwiezienie do domu odbywać się będzie na sześciu trasach:

·        I trasa: Złoczew – Robaszew –  Grójec Wielki – Pieczyska – Złoczew- długość przewozu ok. 8 km x 2 kursy = 16 km

·        II trasa: Złoczew – Grójec Wielki – Grójec Mały – Łagiewniki – Stanisławów – Złoczew – długość przewozu ok. 21 km x 1 kurs = 21 km

·        II a trasa : Złoczew – Grójec – Robaszew – Łagiewniki – Stanisławów – Złoczew – długość przewozu ok. 22 km x 2 kursy = 44 km

·        III trasa: Złoczew – Burdynówka – Borzęckie – Mielesz – Złoczew – długość przewozu ok11 km x 1 kursy = 11 km

·        IV trasa: Złoczew – Brzeźnica – Brzeźnica Las – Gronówek – Szklana Huta – Złoczew – długość przewozu ok. 14 km x 1 kursy = 14 km

·        V trasa : Złoczew – Brzeźnica- Brzeźnica Las – Burdynówka – Złoczew – długość przewozu ok. 18 km x 2 kursy = 36 km.

·        V trasa: Złoczew – Kamasze – Wandalin – Uników – Emilianów – Uników – Bujnów – Złoczew - długość przewozu ok. 24 km x 2 kursy = 48 km

·        VI trasa: Złoczew – Oleśnica – Dąbrowa Miętka – Stolec – Broszki – Czarna – Złoczew – długość przewozu ok. 20km x 2 kursy = 40 km

Całkowita długość przewozów dziennie wynosi około 230 km.

Ilość dzieci dowożonych około 340.

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

  60110000-2 usługi pasażerskie transportu lądowego

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Termin wykonania zamówienia:

Od 01 września 2008 r . do 30 czerwca 2010 r.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

-       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dla potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada:

 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

-. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie,

2.4. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez  wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

-polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

-wykazu posiadanych autobusów( minimum sześć)niezbędnych do wykonania  przedmiotu zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów uprawniających je do ruchu drogowego.

 

 

8. Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena  brutto za 1km ; waga 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6 pokój nr 2 do dnia 12 sierpnia 2008 r. do godz. 9 15

Otwarcie ofert nastąpi dnia  12 sierpnia 2008 r. godz. 930. pokój nr 2 w siedzibie ZEASz

 

11. Termin związania ofertą:   30 dni

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie dotyczy.

 

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

     Nie dotyczy.

 

15. Informacja o dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu:

29 lipca 2008 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3400
30 lipca 2008 13:33 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
30 lipca 2008 13:32 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.