Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Ogłoszenie nr 510012167-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.

Gmina Złoczew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 627167-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540259990-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Złoczew, Krajowy numer identyfikacyjny 73093458800000, ul. ul. Szkolna  16, 98-270  Złoczew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 202 270, e-mail zamowienia@zloczew.pl, faks 438 202 592.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zloczew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Zp.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Złoczew, w tym: 1) odbiór odpadów z pojemników oraz worków z logo firmy wystawionych przez właścicieli przed terenem nieruchomości do publicznej, utwardzonej drogi dojazdowej, do której jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz oraz zagospodarowanie tych odpadów, 2) odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Cmentarna 11 w Złoczewie; 3) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii; 4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych; 5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Charakterystyka gminy: Powierzchnia Gminy Złoczew wynosi 118 km2. Liczba mieszkańców na terenie wsi - 2908 osób. Liczba mieszkańców na terenie miasta – 2742 osoby. Łączna liczba budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie całej gminy - 1556 sztuk. 4. Rozliczanie usługi odbywać się będzie w cyklu miesięcznym, na podstawie zaoferowanej ceny za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych. Wysokość wynagrodzenia ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów i ilości faktycznie odebranych odpadów w danym miesiącu z terenu gminy Złoczew. 5. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu, do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, potwierdzenia przekazania odpadów odebranych w danym kwartale do Instalacji /Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kartą Przekazania Odpadu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 929153.23
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: "EKO-REGION" SPÓŁKA Z O.O.
Email wykonawcy: sekretariat@eko-region.pl
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1149033.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1149033.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1149033.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2020 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 67
21 stycznia 2020 15:37 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2020 15:37 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)