Przetargi

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne:

Złoczew, dnia 23 grudnia 2019r.

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

 Cena wywoławcza netto nieruchomości 

 [zł]

Termin
i miejsce przetargu

 

Nr działki

Powierzchnia

w m²/ha

Adres

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie

Opis

 

Złoczew,
ul. Działkowa

SR1S/00039297/4

18KS  - tereny komunikacji samochodowej

Nieruchomość niezabudowana

 

1.

292/53

0,0051ha

1800zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

29.01.2020r.

godz. 10:30

 

2.

292/54

0,0051ha

1800zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

29.01.2020r.

godz. 11:00

 

3.

292/55

0,0051ha

1800zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

29.01.2020r.

godz. 11:30

 

4.

292/56

0,0051ha

1800zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

29.01.2020r.

godz. 12:00

 

5.

292/57

0,0234ha

8000zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

29.01.2020r.

godz. 12:30

 

6.

292/58

0,0051ha

1800zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

29.01.2020r.

godz. 13:00

 

7.

292/59

0,0051ha

1800zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

29.01.2020r.

godz. 13:30

 

8.

292/60

0,0051ha

1800zł + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

29.01.2020r.

godz. 14:00

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 STYCZNIA 2020 ROKU OD GODZ. 10:30 w budynku Urzędu Miejskiego
w Złoczewie, ul. Szkolna 16 (sala konferencyjna, pok. 114)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium.                     

Wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej tj. 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) dla nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne  292/53, 292/54, 292/55, 292/56, 292/58, 292/59, 292/60  należy wnieść najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r. włącznie, na konto Urzędu Miejskiego w  Złoczewie: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Złoczew 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080, w tytule przelewu wskazując numer działki. Wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej tj. 800 zł (słownie: osiemset złotych) dla nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna  292/57  należy wnieść najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r. włącznie, na konto Urzędu Miejskiego w  Złoczewie: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Złoczew 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080, w tytule przelewu wskazując numer działki.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16, najpóźniej do dnia 24  stycznia 2020r.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 1.            Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się
  w terenie ze stanem jej zagospodarowania.
  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 2. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3.             Wadium wniesione   przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 4.             Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną 
  o wadium,  nie później niż na 3 dni przed dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 5.             Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Gminy.
 6.             Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 7.             Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Złoczew, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.
 8.             Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 9.             Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości.
 10.             Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:

a)      termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;

b)      zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;

c)       w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;

d)      w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Złoczewie ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, 
pok. 108 lub telefonicznie tel. 43 820 22 70.

Burmistrz Miasta Złoczewa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Złoczewie, stronie internetowej  www.zloczew.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zloczew.pl                  

 

Burmistrz Miasta Złoczewa

Dominik Drzazga

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2019 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 179
23 grudnia 2019 15:58 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2019 12:55 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)