Przetargi

ZMIANA - Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i GminyZłoczew.

Polska-Złoczew: Usługi związane z odpadami

2019/S 172-420098

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Złoczew
ul. Szkolna 16
Złoczew
98-270
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Machała
Tel.: +48 438202270
E-mail: zamowienia@zloczew.pl
Faks: +48 438202592
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zloczew.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zloczew.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Złoczew

Numer referencyjny: Zp.271.4.2019

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Złoczew, w tym:

1) odbiór odpadów z pojemników oraz worków z logo firmy wystawionych przez właścicieli przed terenem nieruchomości oraz zagospodarowanie tych odpadów;

2) prowadzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów (zwanego dalej PSZOK), zlokalizowanego w Złoczewie przy ul. Cmentarnej, oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych;

3) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii;

4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych;

5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90533000

90513100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL714

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto i gmina Złoczew, województwo łódzkie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia - zadanie I - usługa polegająca na:

1) odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta i gminy Złoczew od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

2) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych w ramach nieodpłatnego użytkowania oraz w worki na papier i tekturę

Zakres obejmuje odbiór i zagospodarowanie:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01;

2) segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

a) surowce suche (zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 - tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02);

b) papier i tektura

c) opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;

d) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01.

2. Przedmiot zamówienia - zadanie II - prowadzenie i obsługa PSZOK. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów:

1) przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,

2) chemikaliów o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,

3) zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07,

6) odpadów budowlano-rozbiórkowych o kodach z grupy 17,

7) zużytych opon o kodzie 16 01 03,

8) odpadów zielonych o kodzie 20 02 01,

9) opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07,

10) opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,

11) opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,

12) opakowań wielomateriałowych o kodzie 15 01 05,

13) metalu (złomu) o kodzie 20 01 40, 15 01 04,

14) lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć o kodzie 20 01 21.

3. Przedmiot zamówienia - zadanie III i IV - odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii oraz leków przeterminowanych i zbędnych o kodzie 20 01 32.

4. Przedmiot zamówienia - zadanie V - organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych. Zadanie polega na:

1) zebraniu wystawionych przez mieszkańców następujących rodzajów odpadów:

a) 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny, listwy drewniane),

b) 20 01 40 – Metale (złom),

c) 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, monitory),

d) 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, drukarki, odkurzacze),

e) 20 01 23* – Urządzenia zawierające freony (lodówki),

f) 16 01 03 – Zużyte opony,

g) 20 01 33* – Baterie i akumulatory;

2) załadunku odpadów na środek transportu,

3) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady,

4) zagospodarowaniu odebranych odpadów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Użycie do wykonania przedmiotu zamówienia samochodów, które spełniają warunki Europejskiego standardu emisji spalin / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego,

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1 000 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. dysponuje:

a. co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b. co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c. co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

W/w pojazdy muszą być:

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

d. bazą magazynowo-transportową:

— wyposażoną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— usytuowaną w gminie lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy z której terenu odbiera odpady,

— wyposażoną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisja zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zakres i warunki zmian umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy - Zał. nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/10/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/12/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/10/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (elektroniczna skrzynka podawcza) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty jest dostępny na miniPortalu lub na stronie Zamawiającego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ust. Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Do oferty wykonawca dołącza:

1. w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:— aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wypełniony wg wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z wykonawców,

2. Zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby – jeżeli dotyczy.

3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie zbierania odpadów komunalnych;

2. wykazu usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie,

3. wykaz narzędzi,

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6. oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN). Wymagania dotyczące formy oraz sposobu wniesienia wadium zostały opisane w SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/09/2019

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2019 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 295
27 września 2019 12:33 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
27 września 2019 12:33 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
27 września 2019 12:33 (Radosław Radwański) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)