Przetargi

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 19 września 2019r.

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

  1. I.     Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 236/15 o pow. 0,0099ha położonej w obrębie ewid. 0001 Złoczew-miasto, gm. Złoczew.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej, dwukondygnacyjnym, murowanym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Budynek w zły stanie technicznym. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym  236/15 o pow.  0,0099ha położona w Złoczewie przy ul. Kilińskiego 17 będąca własnością Gminy Złoczew, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR1S/00003183/1. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje plan miejscowy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  działka ewidencyjna
o numerze 236/15 znajduje się na terenie zabudowy usługowej z funkcją towarzyszącą/uzupełniającą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy  złotych) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZ. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16 (sala konferencyjna, pok. 114)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium.                     

Wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej tj. 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wnieść najpóźniej 5 dni przed przetargiem tj. do dnia 17 października 2019 r. włącznie,
na konto Urzędu Miejskiego w  Złoczewie: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Złoczew
52 9256 0004 0040 0002 2000 0080. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu. Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. Wadium wnoszone

w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16, najpóźniej do dnia 17 października 2019r. do godziny 1500.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

  1. II.                  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 236/16 o pow. 0,0086ha położonej w obrębie ewid. 0001 Złoczew-miasto, gm. Złoczew.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym  236/16 o pow.  0,0086ha położona w Złoczewie przy ul. Kilińskiego  będąca własnością Gminy Złoczew, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych SR1S/00003392/9.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje plan miejscowy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działka ewidencyjna
o numerze 236/16 znajduje się na terenie zabudowy usługowej z funkcją towarzyszącą/uzupełniającą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZ. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16 (sala konferencyjna, pok. 114)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium.                     

Wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej tj. 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) należy wnieść najpóźniej 5 dni przed przetargiem tj. do dnia 17 października 2019 r. włącznie,
na konto Urzędu Miejskiego w  Złoczewie: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Oddział Złoczew
52 9256 0004 0040 0002 2000 0080. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. Wadium wnoszone
w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Złoczewie, ul. Szkolna 16, najpóźniej do dnia 17 października 2019r. do godziny 1500.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

1.            Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

2.            Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3.            Wadium wniesione   przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

4.            Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną  o wadium,  nie później niż na 3 dni przed dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

5.            Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Gminy.

6.            Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

7.            Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Złoczew, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

8.            Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

9.            Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości.

10.            Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:

a)       termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;

b)      zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;

c)       w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;

d)      w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.

 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Złoczewie ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, 
pok. 108 lub telefonicznie tel. 43 820 22 70

Burmistrz Miasta Złoczewa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Złoczewie, stronie internetowej  www.zloczew.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zloczew.pl                  

 

 

Burmistrz Miasta Złoczewa

 

Dominik Drzazga

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2019 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 186
19 września 2019 15:22 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [gmina_z_przyszloscia.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 15:21 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)