Przetargi

Ogłoszenie o zmianie SIWZ dot. Przebudowa drogi gminnej nr 114070E Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II – ZP.271.3.2019.

Złoczew, dnia 13.08.2019 r.

Zp.271.3.2019

 

Do wszystkich wykonawców:

 

Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 114070E Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II – ZP.271.3.2019.

 

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ             w następującym zakresie:

 

V.2.3.1. SIWZ Zdolność techniczna i zawodowa

Było:

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie porównywalne do przedmiotu zamówienia, bądź dwa mniejsze łącznie, tzn. polegające na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Minimalna wartość ww. zamówienia winna wynosić 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych). Ważne jest, aby przy wykazaniu przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) lub na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunki w zakresie zdolności zawodowej były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę. Powyższe oznacza, że dopuszcza się łączenie dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej wartości wskazanego zamówienia wynoszącej min 2.500.000,00 PLN brutto, przez dwa lub więcej podmioty.

Jest:

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie porównywalne do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Minimalna wartość ww. zamówienia winna wynosić 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych). Zamawiający dopuszcza również spełnienie przedmiotowego warunku poprzez wykazanie wykonania nie więcej niż 2 zadań porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tzn. polegających na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, o łącznej wartości wynoszącej minimum 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych). Ważne jest, aby przy wykazaniu przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) lub na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunki w zakresie zdolności zawodowej były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę. Powyższe oznacza, że zakazuje się łączenia zamówień polegających na budowie lub przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, o łącznej wartości wynoszącej minimum 2.500.000,00 PLN brutto przez dwa lub więcej podmiotów.

 

V.2.3.2. SIWZ Zdolność techniczna i zawodowa

Było:

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże, że będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia następującą osobę:

Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej          w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy minimum 1 zadaniu polegającym na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych, o wartości wynoszącej min. 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych)

Jest:

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże, że będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia następującą osobę:

Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej          w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy minimum 1 zadaniu polegającym na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych, o wartości wynoszącej min. 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych). Zamawiający dopuszcza również spełnienie przedmiotowego warunku poprzez wykazanie przez daną osobę pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót przy nie więcej niż 2 zadaniach polegających na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych, o łącznej wartości wynoszącej minimum 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych).

 

XI.1. SIWZ Termin związania ofertą

Było:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII.3.b) SIWZ Sposób zaadresowania oferty:

Było:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta: Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II.

nie otwierać przed 23.08.2019 r., godz. 10:30

Jest:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta: Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II.

nie otwierać przed 26.08.2019 r., godz. 10:30

 

XIII. SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Było:

1. Oferty należy składać

do dnia: 23.08.2019 r. do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Złoczew

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

(sekretariat I piętro)

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 23.08.2019 r. do godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Złoczew

Szkolna 16

98-270 Złoczew

Pokój 114 „sala sesyjna” piętro I.

Jest:

1. Oferty należy składać

do dnia: 26.08.2019 r. do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Złoczew

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

(sekretariat I piętro)

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 26.08.2019 r. o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Złoczew

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

Pokój 114 „sala sesyjna” piętro I.

 

                              Burmistrz

                                                                /-/ Dominik Drzazga

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2019 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 199
13 sierpnia 2019 11:45 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2019 11:45 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)