Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot.: Przebudowa drogi gminnej 114070E na odcinku Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II

Zp.271.3.2019                                                                                Złoczew, dn. 26.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp.271.3.2019.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 114070E na odcinku Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 584338-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Złoczew informuje, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 200.000,00 zł brutto + dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (wysokość dofinansowania nie została jeszcze ogłoszona). W terminie do 26.08.2019 r., do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena wykonania zamówienia

Rękojmia i Gwarancja

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3-5

60-800 Kalisz

2.465.068,60 zł brutto

3 lata

31 stycznia 2020 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych

Sp. z o.o.

Czartki 60

98-200 Sieradz

2.467.657,00 zł brutto

3 lata

31 stycznia 2020 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe

3.

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INKADRO

Sp. z o.o.

ul. Poznańska 74,

63-400 Ostrów Wielkopolski

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA

Sp. z o.o.

ul. Bema 186,

63-400 Ostrów Wielkopolski

2.767.245,26 zł brutto

3 lata

31 stycznia 2020 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”: Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                              Burmistrz

                                                                /-/ Dominik Drzazga

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2019 21:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 196
26 sierpnia 2019 21:11 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapkaramkanastrone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2019 21:11 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_g rupy_kapitalowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2019 21:10 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)