Przetargi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Przebudowy drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II

Ogłoszenie nr 540169019-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

Złoczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584338-N-2019
Data: 08/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Złoczew, Krajowy numer identyfikacyjny 73093458800000, ul. ul. Szkolna  16, 98-270  Złoczew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 202 270, e-mail zamowienia@zloczew.pl, faks 438 202 592.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie www.bip.zloczew.pl
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.bip.zloczew.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie porównywalne do przedmiotu zamówienia, bądź dwa mniejsze łącznie, tzn. polegające na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Minimalna wartość ww. zamówienia winna wynosić 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych). Ważne jest, aby przy wykazaniu przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) lub na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunki w zakresie zdolności zawodowej były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę. Powyższe oznacza, że dopuszcza się łączenie dwóch zamówień polegających na budowie lub przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej wartości wskazanego zamówienia wynoszącej min 2.500.000,00 PLN brutto, przez dwa lub więcej podmioty.Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże, że będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia następującą osobę: Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy minimum 1 zadaniu polegającym na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych, o wartości wynoszącej min. 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych)
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków:Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie porównywalne do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej. Minimalna wartość ww. zamówienia winna wynosić 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych). Zamawiający dopuszcza również spełnienie przedmiotowego warunku poprzez wykazanie wykonania nie więcej niż 2 zadań porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tzn. polegających na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, o łącznej wartości wynoszącej minimum 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych). Ważne jest, aby przy wykazaniu przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) lub na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunki w zakresie zdolności zawodowej były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę. Powyższe oznacza, że zakazuje się łączenia zamówień polegających na budowie lub przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, o łącznej wartości wynoszącej minimum 2.500.000,00 PLN brutto przez dwa lub więcej podmiotów.Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże, że będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia następującą osobę: Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy minimum 1 zadaniu polegającym na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych, o wartości wynoszącej min. 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych). Zamawiający dopuszcza również spełnienie przedmiotowego warunku poprzez wykazanie przez daną osobę pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót przy nie więcej niż 2 zadaniach polegających na budowie albo przebudowie drogi, w skład której wchodziło wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych, o łącznej wartości wynoszącej minimum 2.500.000,00 PLN brutto (słownie: dwa i pół miliona złotych).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 1. Wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wraz z referencjami, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60(od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu składania ofert)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2019 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 181
13 sierpnia 2019 11:42 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2019 11:41 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)